DEFINITIES 
 
Algemeen 
Opdrachtgever: 
De partij die met 3dsexplanet een overeenkomst heeft gesloten. 
 
3dsexplanet diensten: 
De diensten die verleend worden of opdrachten die uitgevoerd worden door 3dsexplanet ten behoeve van de opdrachtgever. 
 
Overeenkomst: 
De overeenkomst tussen 3dsexplanet en een klant op grond waarvan 3dsexplanet diensten ten behoeve van de opdrachtgever 
verricht. 
 
 
Technische definities 
 
Account: 
De combinatie van loginnaam en wachtwoord waarmee de opdrachtgever toegang krijgt tot de systemen van 3dsexplanet. 
 
E-mailadres: 
Een op naam van de opdrachtgever gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet. 
 
Homepage: 
Een op naam van de opdrachtgever gestelde Internetpagina of een titel- en introductiepagina van een website op het Internet. 
 
Hosting: 
Het plaatsen van bestanden die een website vormen op een of meerdere internethosts. Deze bestanden worden vervolgens ter 
beschikking gesteld aan internetgebruikers. 
 
Internet: 
Wereldwijd netwerk van computers waarmee men informatie kan uitwisselen. 
 
Loginprocedure: 
De procedure voorgeschreven door 3dsexplanet teneinde de opdrachtgever in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de 
systemen van 3dsexplanet. 
 
Netiquette: 
De algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 ( ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt ) en 
toekomstige aanpassingen hiervan. 
 
Systeem: 
Computer en aanverwante apparatuur waarmee de klant toegang tot de systemen van 3dsexplanet kan verkrijgen. 
 
Website: 
Een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage. 
 
 
 
ART. 1: ALGEMEEN 
 
1 . 1 
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen 3dsexplanet en opdrachtgever, voor zover 
door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 
 
1 . 2 
Indien tussen partijen eenmaal de toepasselijkheid is overeengekomen van de algemene voorwaarden van 3dsexplanet, dan 
gelden deze voorwaarden tevens voor alle toekomstige opdrachten tussen partijen. 
 
1 . 3 
3dsexplanet is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 1 maand na bekendmaking 
van kracht. Indien de opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, kan de opdrachtgever tot het tijdstip van inwerkingtreding 
van de wijzigingen zijn bezwaren kenbaar maken. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen blijven de 
oorspronkelijke algemene voorwaarden van kracht, tenzij 3dsexplanet akkoord gaat met beëindiging van de overeenkomst. 
 
ART. 2: VERPLICHTINGEN 3dsexplanet 
 
2 . 1 
3dsexplanet zal zich inspannen om haar systemen 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar te stellen en draaiend te 
houden. Indien de systemen, door welke oorzaak dan ook, tijdelijk niet functioneren, dan zal 3dsexplanet zich inspannen om 
haar systemen weer zo snel mogelijk te laten functioneren. 
 
2 . 2
Het is 3dsexplanet toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien 3dsexplanet 
door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze 
beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 
 
ART. 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
 
3 . 1 
De opdrachtgever onthoudt zich van handelingen die de systemen van 3dsexplanet kunnen beschadigen en start geen 
processen of programma’s op de computers van 3dsexplanet waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan vermoeden dat dit 
de overige Internetgebruikers hindert of de systemen van 3dsexplanet compromitteert. 
 
3 . 2 
Schade toegebracht aan 3dsexplanet of derden, veroorzaakt door het handelen in strijd met een de opdrachtgever rustende 
verplichting kan op de opdrachtgever worden verhaald. 
  
3 . 3
Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever moet de opdrachtgever direct schriftelijk mededelen aan 3dsexplanet. Als de 
opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die 3dsexplanet als gevolg daarvan lijdt. 
 
3 . 4 
3dsexplanet behoudt zich het recht voor de aan de opdrachtgever verstrekte aansluiting tot en gebruik van 3dsexplanet 
systemen buiten gebruik te stellen, wanneer de opdrachtgever handelt in strijd met zijn verplichtingen ingevolge art. 3.2 van 
deze algemene voorwaarden. Dit totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
  
3 . 5
Een account wordt toegekend aan een natuurlijke of een rechtspersoon. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden 
gebruik te laten maken van zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien 3dsexplanet merkt 
dat meerdere personen zich tegelijkertijd door middel van dezelfde login naam en hetzelfde password toegang tot de systemen 
van 3dsexplanet hebben ver schaft, behoudt 3dsexplanet zich het recht voor hier maatregelen tegen te treffen. 
 
3 . 6 
Behoudens het geval dat 3dsexplanet hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, is het de opdrachtgever 
niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of 
anderszins over te dragen. 
 


ART. 4: AUTEURSRECHTEN 
 
4 . 1
De door 3dsexplanet volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, modellen, 
werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke 
productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook 
indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor 3dsexplanet 
bestaat, niet zonder schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 
 
 
ART. 5: EIGENDOM PRODUCTIEMIDDELEN 
 
5 . 1 
Alle door 3dsexplanet vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name 
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, 
broncodes, fotografische opnamen, films, micro- en macromontages en randapparatuur, blijven eigendom van 3dsexplanet. 
 
 
ART. 6: AANSPRAKELIJKHEID 
 
6 . 1 
3dsexplanet is niet aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van overmacht of schade als gevolg 
van onderhoud aan netwerken en systemen. 
 
6 . 2 
3dsexplanet is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming 3dsexplanet toegerekend kan worden op grond van opzet of grove 
schuld. 
 
6 . 3 
3dsexplanet is niet aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever veroorzaakt door handelen van derden. 
 
 
ART. 7: KOSTEN EN BETALINGEN 
 
7 . 1 
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

 
ART. 8: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 
 
8 . 1 
De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst genoemde termijn. Na afloop van deze termijn wordt de 
overeenkomst niet verlengd.
 
8 . 2 
Als blijkt dat de opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat de 
opdrachtgever nagelaten heeft juiste gegevens door te geven, dan wel blijkt dat de opdrachtgever de overeenkomst onder 
valse voorwendselen is aangegaan, is 3dsexplanet gerechtigd de overeenkomst op te schorten, dan wel, indien de ernst van het 
geval dit rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het 
abonnementsgeld verschuldigd. 
  
 
ART.9 : OVERMACHT 
 
9 . 1 
Tekortkomingen van 3dsexplanet in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij 
niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komen. 
 
9 . 2 
Tekortkomingen van 3dsexplanet in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, 
overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van 
de levering door openbare nutsbedrijven , storingen in het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur van enige 
operator en storingen in netwerken, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, 
uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door 
derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan 
3dsexplanet toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot 
schadevergoeding. 
 
 
ART. 10: BEHEER VAN HET SYSTEEM 
 
10 . 1 
3dsexplanet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik 
ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door 3dsexplanet te verrichten 
aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor recht ontstaat op schadevergoeding van de opdrachtgever 
jegens 3dsexplanet. 
 
10 . 2 
3dsexplanet is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de login procedure in het account en 
in de E-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens 3dsexplanet ontstaat. 
3dsexplanet zal in een dergelijk geval de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. 
 
 
ART. 11: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
 
11.1 
Op elke overeenkomst tussen 3dsexplanet en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen wijzen de 
Rechtbank Eindhoven aan als bevoegde rechter. 
 
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u die bij ons deponeren via info@3dsexplanet.com.  
Met vriendelijke groet, 
 
3dsexplanet

Leden login